DOPRAVA

Váš balíček bude doručen kurýrní službou FEDEX.
Doba přepravy je přibližně 3-7 dnů.
V přepravě jsme určili regiony:

EU1
Rakousko, Česko, Slovensko

Standard: 0-5 kg 14.9 EUR , 5.1 kg-10 kg 18.90 EUR

Standard extra : 15 kg and up 24.9 EUR


EU2
Belgie, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvatsko, Monako, Lucembursko.

Standard: 0-5 kg 18.00 EUR , 5.1 kg-10 kg 21.00 EUR

Standard extra : 15 kg and up 29 EUR

EU3
Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Norsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Švédsko Zobrazit méně

Standard: 0-5 kg 24.9 EUR , 5.1 kg-10 kg 29 EUR

Standard extra : 15 kg and up 59 EUR

 

Obecná lhůta stanovená pro vyřízení objednávky je maximálně 3-5 dnů od potvrzení objednávky. V případě prodlení prodávajícího je kupující oprávněn stanovit dodatečnou lhůtu. Pokud prodávající dodatečnou lhůtu nedodrží, může kupující od smlouvy odstoupit.

 

Vrácení výrobku (return of product)


V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Nikdy neposílejte zpět výrobky dříve, než nás kontaktujete!

Spotřebitel může podat spotřebitelské námitky týkající se jakéhokoliv výrobku nebo činnosti prodávajícího na níže uvedených kontaktních údajích:
Kontaktní údaje: Tel: +36-30-726-2613
Webová adresa: https://adamohammock.eu
E-mail: info@adamo.hu
Spotřebitel může ústně nebo písemně podat Prodávajícího stížnost na jednání, činnost nebo opomenutí PProdávajícího nebo osoby jednající jménem nebo ve prospěch Prodávajícího, které přímo souvisí s distribucí nebo prodejem Výrobků spotřebitelům. povinnosti Prodávajícího v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy


Povinnost prodávajícího vrátit peníze
Odstoupí-li Spotřebitel v souladu s § 22 nařízení vlády č. 45/2014 (II. 26.) od smlouvy, vrátí mu Prodávající do 14 dnů celou částku, kterou Spotřebitel zaplatil jako protiplnění, včetně nákladů vzniklých v souvislosti s plněním, např. poplatku za dodání. Vezměte prosím na vědomí, že toto ustanovení se nevztahuje na dodatečné náklady vzniklé v důsledku volby jiné možnosti doručení než nejlevnějšího standardního způsobu doručení.

 

Způsob splnění povinnosti prodávajícího ohledem vrácení peněz

 

V případě odstoupení od smlouvy nebo výpovědi uplatněné v souladu s § 22 nařízení vlády č. 45/2014 (II. 26.) vrátí Prodávající Spotřebiteli částku, kterou má vrátit, a to stejným způsobem platby, který Spotřebitel použil. S výslovným souhlasem Spotřebitele může Prodávající použít jiný způsob platby, ale Spotřebiteli v důsledku toho nesmí být účtovány žádné další poplatky. Prodávající nenese odpovědnost za prodlení vzniklé v důsledku nesprávného a/nebo nepřesného uvedení čísla bankovního účtu nebo poštovní adresy Spotřebitelem.


Dodatečné náklady


Pokud si Spotřebitel výslovně zvolil jinou možnost doručení než nejlevnější standardní způsob doručení, není prodávající povinen uhradit náklady vzniklé v důsledku této volby. V takových případech bude naše povinnost vrátit peníze zahrnovat pouze uvedené standardní poplatky za doručení. 

 

Právo odepřít plnění
Prodávající může zadržet částku splatnou Spotřebiteli, dokud Spotřebitel nevrátí výrobek nebo neprokáže, že jej nepochybně vrátil; z těchto dvou termínů se bere v úvahu ten, který nastane dříve. Zásilky zaslané na dobírku nebo službou addressee pays service. - ezt nem értem :) 

 

Povinnosti spotřebitele v případě odstoupení od smlouvy nebo jejího ukončení
Vrácení výrobku
Odstoupí-li Spotřebitel v souladu s § 22 nařízení vlády č. 45/2014 (II. 26.) od smlouvy, je povinen vrátit Výrobek nebo předat Výrobek Prodávajícímu nebo osobě určené Prodávajícím k přijímání Výrobků, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy. Povinnost vrátit Výrobek se považuje za splněnou včas, pokud spotřebitel odešle Výrobek před uplynutím této lhůty.

Nesení přímých nákladů vzniklých v souvislosti s vrácením výrobku.


Přímé náklady spojené s vrácením výrobku nese spotřebitel. Výrobek je třeba zaslat na adresu Prodávajícího. Pokud spotřebitel po zahájení plnění vypoví smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mimo prostory obvyklé k podnikání nebo jako smlouvu uzavřenou na dálku, je povinen zaplatit Prodávajícímu odměnu odpovídající službě poskytnuté do dne podání výpovědi. Tato přiměřená částka, kterou má Spotřebitel zaplatit, se určí na základě celkové výše odměny stanovené ve smlouvě připočtením příslušných daní. Pokud Spotřebitel prokáže, že takto stanovená celková částka je nepřiměřeně vysoká, vypočte se přiměřená částka na základě tržní hodnoty služeb poskytnutých do dne výpovědi smlouvy. Zásilky zaslané na dobírku nebo službou addressee pays service. - ezt nem értem :) 

 

Odpovědnost spotřebitele za amortizace


Spotřebitel je odpovědný za znehodnocení vyplývající z jakéhokoli použití, které přesahuje míru nezbytnou k určení povahy, vlastností a provozu výrobku.
Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit v následujících případech
Prodávající výslovně upozorňuje, že právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit v případech uvedených v odstavci (1) § 29 nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.):
po úplném splnění služby, avšak pokud je smlouvou pro Spotřebitele stanovena platební povinnost, lze se na tuto výjimku odvolat pouze tehdy, pokud Spotřebitel před zahájením plnění výslovně souhlasil a vzal na vědomí skutečnost, že ztratí právo na odstoupení od smlouvy, jakmile bude smlouva ze strany Prodávajícího 

zcela splněna;
pokud jde o Výrobky nebo služby, jejichž cena nebo poplatek závisí na výkyvech na finančním trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit a které je možné ovlivnit i během lhůty stanovené pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy;

v případě nehotových výrobků, které byly vyrobeny na základě pokynů a výslovného přání Spotřebitele, nebo v případě Výrobků, které byly zjevně přizpůsobeny Spotřebiteli;
v případě výrobků podléhajících rychlé zkáze nebo výrobků s krátkou dobou trvanlivosti;
v případě výrobků v uzavřeném obalu, které nelze po otevření po dodání vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů;
v případě výrobků, které jsou vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchány s jinými výrobky;

v případě alkoholických nápojů, jejichž skutečná hodnota závisí na výkyvech finančního trhu, které podnik nemůže ovlivnit, a jejichž cena byla stranami dohodnuta při uzavření kupní smlouvy, ale smlouva bude splněna až po třicátém dni od uzavření smlouvy;- ez itt nektek miért van? 
v případě smluv o poskytování služeb, kdy Prodávajícího kontaktuje spotřebitele na jeho výslovnou žádost za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby;

v případě prodeje a nákupu audio a video nahrávek v zapečetěných obalech nebo kopií počítačového softwaru, pokud spotřebitel obal po dodání otevřel; - ez nektek miért van itt?

pokud jde o noviny, časopisy a periodika, s výjimkou smluv o předplatném;
v případě smluv uzavřených ve veřejné dražbě;
s výjimkou služeb v oblasti bydlení, v případě smluv o poskytování ubytování, dopravy, pronájmu automobilů, stravovacích služeb nebo služeb souvisejících s volnočasovými aktivitami, pokud byla ve smlouvě stanovena lhůta nebo termín plnění;
pokud jde o digitální obsah poskytovaný na nefyzickém nosiči dat, pokud prodávající zahájil plnění s výslovným, předchozím souhlasem spotřebitele a pokud spotřebitel současně s udělením tohoto souhlasu vzal na vědomí skutečnost v prohlášení, že ztratí právo na odstoupení od smlouvy, jakmile bude plnění zahájeno, a podnikatel poslal spotřebiteli potvrzení.